Új számla rendelet – a számlákra és nyugtákra vonatkozó szabályozás részletei

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR Adminisztráció2014. július 1-jén lépett hatályba az új számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formátumban megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2004 (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban „számla rendelet”). Az új rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet helyébe lépett, és újra szabályozza a számlakibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket, ideértve a számlázó programokkal szembeni követelményeket és az újonnan megfogalmazott adóhatósági bejelentési kötelezettségeket is.

Az új rendelet struktúrájában valamennyire eltér elődjétől, alapvetően három csoportra bontja a nyugták és számlák kibocsátási módjának körét, valamint nevesíti a velük szemben támasztott követelményeket. Így az új rendelet a következő kibocsátási módokat sorolja fel:

 • nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla
 • számlázó programmal előállított számla
 • számítógéppel előállított nyugta

Tehát a rendelet alapvetően papír alapú (nyomtatvány használatával vagy számítógéppel előállított nyugta) és elektronikus formájú (számlázó programmal kiállított, számítógéppel előállított vagy papír alapon kibocsátott nyugta elektronikus másolata) nyugtát és számlát nevez meg, és csak kis mértékben tér ki a pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlákra és nyugtákra. Az utóbbira az új rendelet előírásai csak annyiban vonatkoznak, amennyiben a rendelet erről kifejezetten külön rendelkezik.

Alap esetben a pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott nyugtákra a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet kell alkalmazni (továbbiakban „pénztárgép rendelet”). Ebből következik, hogy mivel más rendelet szabályozza a számítógéppel, valamint pénztárgéppel készített nyugtát, az adóalany, aki a pénztárgép rendelet alapján csakis pénztárgéppel tehet eleget nyugta adási kötelezettségének, számítógépes nyugtát nem bocsáthat ki. A számla rendelet hatályba lépését követően a pénztárgép használattal kapcsolatosan egy NAV értelmezés is megjelent, miszerint az új számla rendelet hatályba lépése nem eredményezi azt, hogy 2014. július 1-jét követően már nem lehet pénztárgéppel nyugtát vagy számlát kibocsátani, az ezt szabályozó pénztárgép rendelet nem módosult, tehát továbbra is lehet használni a régi típusú pénztárgépeket amennyiben ennek használatához fűződő követelményeknek az adózó eleget tett.

Jelentősebb változásnak tekinthető és a számla rendelet hatályba lépésétől eltérően csak 2014. október 1-jétől alkalmazandó rendelkezés a számlázó programok, valamint az online számlázó rendszerek adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettsége.  A bejelentést a használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell megtenni, és ugyanez a határidő vonatkozik a használatból történő kivonás bejelentésére is. A 2014. október 1. előtt már használatban lévő számlázó programok, illetve online számlázó rendszerek tekintetében az adóalanyok 2014. november 15-ig kötelesek az említett bejelentési kötelezettségnek eleget tenni. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni és hasonló, de mégis eltérő adatokat kell szolgáltatni az adóhatósághoz a számlázó programok, illetve az online számlázó rendszerek esetében. Az alábbi összefoglaló táblázat a kötelezően bejelentendő adatokat tartalmazza:

Számlázó program:

 • nevét, azonosítóját;
 • fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
 • értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
 • beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén –
 • a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját

A használatból kivont számlázó program esetén:

 • a fentiekben foglalt adatokat;
 • használatból történő kivonásának időpontját

Online számlázó rendszer:

 • az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
 • az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját

Az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése esetén:

 • a fentiekben foglalt adatokat;
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezési időpontját

Mind a számlázó programmal, mind a számítógéppel előállított nyugták esetében a fejlesztőnek magyar nyelvű felhasználói dokumentációt kell készítenie, amit át is kell adnia a felhasználónak. A dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának az ismertetését. A program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre, és amennyiben ezen funkciókban módosítás következik be, úgy a felhasználói dokumentációt ez alapján kiegészíteni vagy módosítani kell. A dokumentációt egészen a programmal előállított számlákon szereplő áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni.

A számla és nyugta másolatkészítésére, illetve a megőrzésére vonatkozóan továbbra is a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet az alkalmazandó.

A 2014. június 30-án kihirdetésre került rendeletnek vannak olyan rendelkezései, amelyek csak 2015. július 1-jével lépnek hatályba. Ezek a rendelkezések részben azt szabályozzák le, hogy egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során az elektronikus formátumban lévő számlák, illetve nyugták esetében milyen kötelezettségei vannak az adóalanynak az adóhatósággal szemben továbbá megállapítja az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46 /2007. (XII. 29.) PM rendelet hatályon kívül helyezését és a hatályvesztéshez kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére