Ne felejtse el, közeledik a számlázó programok bejelentésének határideje!

iStock_000015889548XSmallAhogy arról korábban is írtunk már az úgynevezett számla rendelet (a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formátumban megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI. 30.) NGM rendelet) 2014. július 1-jén lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy közeleg a rendeletben megnevezett egyik sarkalatos határidő, ezért az ennek történő megfelelés érdekében a kapcsolódó szabályokat szeretnénk részletezni, újra áttekinteni.

A számla rendelet a tervezettek szerint egészült ki 2014. október 1-jétől. A változások a számlázó programok, valamint az online számlázó rendszerek adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségére vonatkoznak. Az új adatszolgáltatás célja, hogy az adóhatóság egy olyan megbízható saját nyilvántartással rendelkezzen az adózók által használt számlázó programokról, mely egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során bírhat különös relevanciával.

A 2014. október 1. előtt beszerzett és már használatban lévő számlázó programok, illetve online számlázó rendszerek, vagy saját fejlesztésű programok tekintetében az adóalanyok 2014. november 15-ig (mivel az szombati napra esik, így valójában 2014. november 17-ig) kötelesek az említett bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni. Szintén ez a határidő vonatkozik azokra az adózókra, akik 2014. október 1-e és 2014. október 15-e között kivonták a használatból a számlázó programjukat, vagy online számlázási szolgáltatásuk igénybevételét befejezték. Ezt a bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (SZAMLAZO) kell az adózóknak megtenniük.

Milyen adatokat is kell hamarosan bejelentenünk?

Számlázó program esetén:

• a program nevét és/vagy azonosítóját;
• fejlesztőjének (gyártónak) nevét, és – ha van – adószámát (abban az esetben is, ha az külföldi);
• értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
• beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját.

 Online számlázórendszer esetén:

• az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét (ez elsősorban internetes elérési útvonalat takar);
• az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
• az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját.

Az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése esetén:

• a fentiekben foglalt adatokat és
• az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezési időpontját.

A használatból kivont számlázó program esetén:

• a fentiekben foglalt adatokat és
• a használatból történő kivonásának időpontját.

Egyébiránt a bejelentést a használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell megtenni, és ugyanez a határidő vonatkozik a használatból történő kivonás bejelentésére is.

Az időpontokról
A gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy mely időpont tekinthető a „használat megkezdésének”. A NAV álláspontja szerint, ez a tényleges használat megkezdését takarja. Emiatt abban az esetben, ha például egy számlázó programot 2014. november 7-én (pénteken) megvásároltunk, azonban annak tényleges használatba vételére csak a rá következő munkanapon, azaz 2014. november 10-én (hétfőn) került sor, akkor a bejelentési kötelezettségünk 2014. november 10-től számított 30 napon belül (legkésőbb 2014. december 9-én) jelentkezik.

A használatból történő kivonás bejelentése esetén a korábban bejelentett adatokat szükséges a kijelentésen is szerepeltetni. Annak érdekében, hogy a használatból történő kivonáskor megadott adatok összekapcsolhatók legyenek a használat megkezdésekor bejelentett adatokkal. Ez esetben is szerepeltetni kell a használatból történő kivonás időpontját, mely dátum a NAV értelmezése mentén, az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a számla-kibocsátási kötelezettsége teljesítésére, a továbbiakban már nem használja az adott számlázó programot. Abban az esetben azonban, ha a már használatból kivont számlázó programmal korábban kiállított számláról másolat készítése történik, az nem minősül a számlázó program ismételt használatának. Ilyenkor bejelentési kötelezettség nem terheli az adózót.

A számlázó programokról
Az állami adóhatóság egyértelműen kijelentette, hogy bejelentési kötelezettség teljesítése szempontjából számlázó programnak kell tekinteni minden olyan informatikai megoldást, amely alkalmas számla kiállítására, függetlenül attól, hogy az adott program emellett más funkciókkal is rendelkezik. Vagyis a számla kiállítására is alkalmas többfunkciós, integrált rendszerek is bejelentési kötelezettség tárgyát képezik.
Ahogy a fentiekben említettük, a számlázó programok nevének és/vagy azonosítójának bejelentése olyan kötelező tartalmi elem, mely szintén gyakorlati kérdéseket vetett fel. Ismeretes, hogy a számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt. Valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról. Vagyis a programot használó által őrzendő magyar nyelvű dokumentáció amiatt is fontos, mert abban találhatók a program olyan azonosító adatai(), mely(ek) a bejelentési kötelezettség részét képezi(k).
Mivel kizárólag a számlázó program beszerzésének, használata megkezdésének, rendeltetésszerű használatbavételének időpontját, illetve a használatból történő kivonásának időpontját kell bejelenteniük az adózóknak, ezért a számlázó program frissítése, verzióváltása, esetleges testre szabása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni.

A fejlesztők adatairól, köréről
Több fejlesztő esetén a számlázó program felhasználói dokumentációjában elsődlegesen megjelölt fejlesztő adatát kell a bejelentésben az adózónak szerepeltetnie. Ha a számlázó programnak nincs ilyen elsődlegesen megjelölt fejlesztője, és nincs olyan rendezőelv sem, amely szerint a fejlesztőket rangsorolni lehetne, akkor a nyomtatvány kitöltési útmutatója, a fejlesztők közötti választást, az adózó kompetenciájába rendeli.
A nyomtatvány kitöltési útmutatója szerint, a bejelentésnek mindig a bejelentési kötelezettséget keletkeztető esemény időpontjában érvényes/hatályos adatokat kell tartalmaznia. Így ha például a számlázó program értékesítését követően, de még az adózó bejelentése előtt, az értékesítő adószámában változás áll be, ekkor is a korábbi, tehát az értékesítés időpontjában hatályos adószámát kell a bejelentésben szerepeltetnie a kötelezettnek.
Meghatalmazott útján történő számlázás és bérelt programok esetén a bejelentésre kötelezett köre
Gyakran alkalmazott megoldás, hogy egyes adózók számla kibocsátási kötelezettségüknek meghatalmazott segítségével tesznek eleget. Mivel a számla rendelet szerint adatszolgáltatási kötelezettség a számlázó programot használó adóalanyt terheli, ezért ilyen esetben a NAV kimondta, hogy e kötelezettség azon adóalanyt terheli, amelynek a nevében a számlát a programmal kibocsátják. Vagyis meghatalmazott segítségével történő számlázás esetén a fentiekben részletezett kötelezettség nem a meghatalmazottat terheli. Ez praktikusan azt is jelentheti, hogy a kötelezettnek ismernie kell azon adatokat, melyek bizonyos köre előfordulhat, hogy kizárólag a meghatalmazottnál áll rendelkezésre (például adott esetben a program felhasználói dokumentációja).
Igaz ez azon esetre is, amikor a programot beszerző és azt ténylegesen használó személye eltérő, mert a program vevője azt mások használatába adja. Ez esetben sem a program vevőjét terheli bejelentési kötelezettség, ellenben azon harmadik feleket, amelyek az ő a programját használják, már igen.
A fentiekből is látszik, hogy bizonyos esetekben a bejelentés komoly odafigyelést és mérlegelést igényel az adózók részéről. Azonban ne feledje, amennyiben Ön erre kötelezett, úgy a határidő közeleg!

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére