Év közben elfogadott törvénymódosító javaslat adószabályokat érintő változásai

iStock_000004470299XSmallA Kormány által 2014. június 12-én benyújtott és július 14-én elfogadott az egyes pénzügyi törvények módosításáról szóló XXXIII. törvény többek között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.), a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.), valamint az ezekkel összefüggő eljárási szabályokat tartalmazó, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art) rendelkezéseit hivatott módosítani.

A személyi jövedelemadót és társasági adót érintő kisebb változások a kihirdetést követő napon, azaz 2014. július 15-én léptek hatályba. A Szja tv. kamatjövedelemmel kapcsolatos, továbbá a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló rendelkezéseit bővíti ki és fogalmazza újra. A Szja tv. 65 (6) pontja alapvetően meghatározza, hogy a kollektív befektetési értékpapírból származó kamatjövedelem megállapításánál az értékpapír megszerzéséig felhalmozódott kamat költségként levonható a kollektív befektetési értékpapírból származó kamat bevételből. Az új kiegészítő rendelkezés szerint pedig nem kell kamatjövedelmet megállapítani abban az esetben, ha a kollektív befektetési formán belül egy részalap által kibocsátott kollektív befektetési értékpapír átváltásra kerül egy ugyanezen forma által kibocsátott másik kollektív befektetési értékpapírra.  Ezt az indokolja, hogy ilyen esetben a magánszemély által pénzkivonás nem történik a befektetésből, csupán annak összetétele változik meg.

A lakáscélú munkáltatói támogatással kapcsolatban az Szja tv. 1. számú mellékletének a vonatkozó rendelkezései lettek pontosítva, illetve kibővítve. A módosítás következtében már nem csak a hitelintézettől és korábbi munkáltatótól kapott kölcsön visszafizetésére, törlesztésére adott lakáscélú munkáltatói támogatás az adómentes, hanem ezentúl e rendelkezés kiterjed a pénzügyi vállalkozásoktól felvett hitel visszafizetésére, törlesztésére is.  Továbbá abban az esetben, ha a magánszemélynek a támogatás folyósításakor már nincs a tulajdonában az az ingatlan, amire a hitelt felvette, de magát a hitelt továbbra is törlesztenie kell, a méltányolható lakásigénynek való megfelelési igazolásra a hitel folyósító által kiállított okirat. Ennek hiányában pedig a munkavállaló nyilatkozata a feltételeknek való megfelelésről is elfogadható.

Az Szja tv. módosítása arról is rendelkezik, hogy a törvényváltozások 2014. január 1-jétől alkalmazhatóak, amennyiben azok a magánszemély számára kedvezőbb eredménnyel járnak.

A 2014. július 14-én kihirdetett törvény három eltérő ponton módosítja a Tao tv.-t, mely változások a kedvezményezett részesedéscserére, a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak megállapítására és az előadó-művészeti adókedvezményre vonatkozó szabályokat érintik. A kedvezményezett részesedés cserénél alkalmazható adóhalasztási lehetőség ezentúl az adózó által nem realizált árfolyamnyereségként kimutatott összegre is alkalmazható. A törvény módosítás értelmében az új rendelkezés már a 2014. évi adókötelezettség megállapításánál alkalmazható. A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak megállapításánál bővültek azok az esetek, amelyben nem köteles az adózó az erre irányadó rendelkezéseket alkalmazni. Ennek értelmében, ha az adózó az állam, vagy helyi önkormányzat részére jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján teljesít juttatást, akkor nem kell alkalmaznia a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak megállapításra vonatkozó szabályokat. Ezt az új rendelkezést az adózó már a 2013. évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazhatja. Az előadó-művészeti kedvezménnyel kapcsolatos törvényváltozás alapvetően inkább jogtechnikai jellegű módosításnak minősül. Ez a kedvezmény akkor érvényesíthető az adózó által amennyiben egy arra jogosult szervezet részére kiegészítő támogatást fizet, a módosított rendelkezés pedig meghatározza, hogy ennek a kiegészítő támogatás kifizetésének a szabályait ezentúl miniszteri szintű rendelet szabályozza.

A törvénymódosító rendelkezései legnagyobb részben az Áfa törvényt érintik a szintén 2015. január 1-jétől hatályba lépő 2008/8/EK irányelvnek való megfelelés érdekében. Az új rendelkezés értelmében a nem adóalany részére nyújtott telekommunikációs, rádió és audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helyét az igénybevevő letelepedésének a helye vagy ennek hiányában a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye fogja meghatározni. Ez azt jelenti, hogy egy külföldi szolgáltató által Magyarországon, nem adóalanyok részére nyújtott szolgáltatás esetében magyar áfa fizetési kötelezettség keletkezik, a magyar szolgáltatóknál pedig – külföldi nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatás esetén – a szolgáltatás igénybevevőjének az országában keletkezik áfa fizetési kötelezettség.

Az adminisztrációs terhek minimalizálása érdekében az elfogadott törvény a fent említett szolgáltatásokra is kiterjesztené az úgynevezett egy ablakos regisztrációs szabályt. Alapvetően ez annyit jelent, hogy egy magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező szolgáltatónak – amennyiben a vonatkozó szolgáltatásokat több EU-s tagállamban is nyújtja nem adóalanyoknak –  nem kell minden egyes tagállamban külön teljesítenie az ezzel összefüggő kötelezettségeit, elegendő ennek eleget tennie Magyarországon. Ehhez az adóalanynak előzetesen regisztrálnia kell, és ehhez a döntéséhez a törvény a döntése évét követő második év végéig köti. Magát az áfa kötelezettséget így Magyarországon teljesíti az áfa bevallásán keresztül, amelyben megállapítja és megfizeti az áfát még pedig a tagállamokban alkalmazott áfa kulcsok szerinti bontásban.

A teljesítési hely szabályain kívül a jogszabály változás a fordított adózás termékkörét érinti. Szintén 2015. január 1-jétől lesz hatályos az a rendelkezés, amely kiterjeszti a fordított adózást bizonyos acélipari termékekre is, így ezek körében sem a termék értékesítője, hanem a beszerzője lesz köteles megfizetni az általános forgalmi adót. A pontos termékkört az Áfa tv. melléklete listázza vámtarifaszám szerinti csoportosításban.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére