Elfogadott adóváltozások 2014 – III. rész

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációElőző bejegyzésünkből megtudhatták, hogyan változnak a következő évtől a személyi jövedelemadóra, a társasági adóra, az általános forgalmi adóra, az illetékekre és a helyi adóra vonatkozó szabályok. Jelen hírlevelünkben szeretnénk bemutatni Önöknek, hogy az adózás rendjéről szóló törvény mely pontokon módosult.

Adózás rendjéről szóló törvény

Képviseleti szabályok

Az elfogadott módosító törvény könnyíti az áfavisszatérítési eljárás képviseleti szabályait azzal, hogy lehetőséget biztosít az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön le nem telepedett adóalanyok számára, hogy az adóvisszatérítési jog érvényesítése során külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet képviselje őket az adóhatóság előtt.

Bejelentkezési kötelezettség alóli mentesülés

A 2014-től hatályba lépő jogszabály alapján mentesül az adóhatósági bejelentkezés alól az adómentes termékimportot megalapozó közösségi adómentes termékértékesítést közvetett vámjogi képviselővel teljesítő importáló, ha belföldön más adóköteles tevékenységet nem végez.

Azok a belföldön nem letelepedett, illetve letelepedésre nem kötelezett adóalanyok, akik belföldön kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesítenek, szintén mentesülnek a bejelentkezés alól. Ehhez kapcsolódó feltétel, hogy a termék az értékesítés közvetlen következményeként ne kerüljön ki ezen eljárás hatálya alól, vagy a terméket a vámhatóság a Közösség területén kívülre kiléptesse.

Önellenőrzés a bevallás esedékessége előtt

A következő évtől lehetőség nyílik arra, hogy az adózó bevallását az adóbevallás benyújtására előírt határidő előtt önellenőrizze. Ebben az esetben a helyesbített adó, költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé.

Az önellenőrzéssel kapcsolatos egyéb változás, hogy az is önellenőrzésnek minősül a jövőben, ha az általános forgalmi adót a vámhatóságnak a termékimportot terhelő adót megállapító határozatának módosítása miatt kell helyesbíteni.

Feltételes adómegállapítás

A 2014. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján feltételes adómegállapítás iránti kérelem a továbbiakban csak a kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatja meg az adókötelezettséget, vagy annak hiányát. Mindezek mellett növekszik a feltételes adómegállapítás ügyintézési határideje, ezentúl az a kérelem benyújtásától számított 75 nap lesz, mely egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. Van viszont mód a kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálására, mely 45 napot jelent, és szintén meghosszabbítható 30 nappal.

Ha az adózó a kérelmét módosítja úgy, hogy az hatással van a kérdésre, vagy az adott tényállásra, akkor az ügyintézési határidőt az adópolitikáért felelős miniszterhez történő beérkezéstől kell számítani.

A korábbi szabályozástól eltérően a feltételes adómegállapítás díja nem az ügylet értékéhez, az ügyletben résztvevők számához kötődik, hanem egységesen 5 millió forint lesz. A kérelem sürgősségi elbírálása esetén ez az összeg 8 millió forintra emelkedik, illetve tartós sürgősségi eljárásban történő elbírálás esetén a díj 11 millió forint lesz.

Előzetes konzultáció intézménye

Bevezetésre kerül az úgynevezett előzetes konzultáció, amely lehetőséget biztosít az adózóknak, hogy a feltételes adómegállapítási kérelem benyújtását megelőzően személyesen egyeztessenek az eljárás részleteiről az adópolitikáért felelős miniszterrel. A konzultáció díjköteles, 100 ezer forint konzultációnként, melyről jegyzőkönyv készül.

Megbízólevél elektronikus kézbesítése

Új rendelkezés lép életbe az ellenőrzések gyorsabb, hatékonyabb lefolytatása érdekében, mely alapján a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető lesz. Amennyiben az adózó ezt az elektronikus dokumentumot megtekinti, a visszaigazolással a megbízólevél kézbesítettnek minősül. Abban az esetben, ha a dokumentum nem kerül megnyitásra, a második elektronikus kézbesítést követő 5 munkanap elteltével automatikusan beáll a kézbesítési vélelem.

Az adózók által használt szoftverek

Szintén az adóellenőrzés eredményességének javítását szolgálja az a rendelkezés, amely lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy az ellenőrzés során az egyéb szükséges iratokon, bizonylatokon túl, az adózó könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket is megvizsgálja. Ezt a szabályt a 2014. évben már folyamatban lévő ellenőrzésekre is alkalmazni kell.

Adószám felfüggesztése

Az adóhatóság az adózó adószámát felfüggeszti, ha az a teljesítendő bevallási vagy adófizetési kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül az állami adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget.

2014-től, ha az adóalany a felfüggesztést elrendelő határozatban foglalt bevallási vagy adófizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóság az adószámot a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltével törli. Amennyiben az adózó a törlésről hozott határozat jogerőre emelkedéséig teljesíti a fenti kötelezettségét, az adóhatóság a felfüggesztést határozatában megszünteti, az adószám törléséről hozott határozatát pedig visszavonja.

Feltöltési kötelezettség

Kedvező változás lép hatályba a feltöltési kötelezettség nem teljesítéséből eredő mulasztási bírsággal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a mulasztási bírság alapjának számításakor nem kell figyelembe venni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam differenciából adódó különbözetet, amely adóalapot képez.

Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás jogszabálysértéseinek szankciói

Az elfogadott módosító törvény új szabályt vezet be a felszámolással, végelszámolással és kényszertörlési eljárással kapcsolatos jogszabálysértések szankcionálásra. Ennek alapján, amennyiben az adott jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy – ha a felszámolást, kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg – a volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, a mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselőnek vagy a volt végelszámolónak kell kiszabni.

Pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos jogszabálysértések következményei

2014-től bővül a pénztárgépek üzemeltetésekor felmerült jogszabálysértések után kiszabható szankciók köre. A megváltozott jogszabály a mulasztási bírság kiszabása mellett az üzlet lezárására is lehetőséget teremt, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárhatja. Amennyiben ismételten előfordul a mulasztás, az újabb lezárás időtartama 30 nap, majd minden további alkalommal 60 nyitvatartási nap lesz.

Üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén a kiszabott mulasztási bírság mellett üzletlezárást helyettesíthető bírságot is megállapíthat az adóhatóság, ismételt jogsértés esetén pedig meg is kell állapítania. A kiszabható bírság felső határa magánszemély adózó esetében 200 ezer forint, más adózó esetén pedig már 500 ezer forint.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére