Adóváltozások 2013 – II. rész – ÁFA és helyi adók

Előző bejegyzésünkből megtudhatták, hogyan alakulnak jövőre a személyi jövedelemadó és a társasági adó szabályai. Most szeretnénk bemutatni azokat a változásokat, amelyek az általános forgalmi adóra és a helyi adókra vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos törvényeket az Országgyűlés elfogadta.

Általános forgalmi adó

Üzletág-átruházás

Az elfogadott áfa törvénymódosítása kapcsán az üzletágak átruházását a jövőben – a jogutódlás és az apport szabályozásához hasonlóan – áfa hatályán kívüli ügyletként minősíthetjük. Ami azt jelenti, hogy a törvényben előírt feltételek megléte esetén nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség az átadáskor. Ezek a feltételek többek között a következők: a szerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany és az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás legyen. Tehát az adómentes tevékenységet folytató adóalanyok továbbra sem tudják ezt a szabályt alkalmazni.

Közlekedési eszközök nem adóalany személynek történő hosszú távú bérbeadása

Jogharmonizációs célú módosítás a közlekedési eszközök nem adóalany személynek történő, hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítési helyre vonatkozó szabályozás megváltoztatása. A jövőben a szolgáltatást igénybevevő letelepedése, állandó telephelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg a teljesítési helyet, az eddigi szolgáltatásnyújtó gazdasági célú letelepedettsége helyett.

Európai Központi Bank árfolyama

A jövőben az adóalanynak lehetősége lesz az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is alkalmazni az adó forintra történő átszámítása esetén, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. Erről az állami adóhatósághoz bejelentést kell tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el.

Előzetesen felszámított áfa levonhatósága

Az elfogadott áfa törvény jövőre lehetőséget ad, hogy a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó 50 százaléka levonható legyen. Sőt, abban az esetben, ha a szolgáltatás legalább 50 százalékát közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák, akkor a teljes áfa levonható lesz.

Számlázás

A számlázással kapcsolatban a törvény több ponton módosult, igazodva az EU új számlázási irányelvéhez. Egyrészt, nem vonatkozna számla kibocsátási kötelezettség a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésére kapott előleg esetén. Másrészt, a Közösségen belüli termékértékesítésről, illetve olyan határon átnyúló szolgáltatásoknál, ahol a fordított adózás keretében az igénybevevő alany az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kellene kibocsátani.

Kötelező adattartalom

A belföldi összesítő nyilatkozat megjelenése kapcsán jövőre kötelezően fel kell tüntetni a vevő adószámának vagy csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, ha az ügylet kapcsán továbbhárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.
Az átmeneti rendelkezések szerint az adólevonási jog gyakorolható azon 2012-ben kiállított számlák esetében is, ahol a teljesítési időpont 2013. évi, de a vevő adószáma nem került feltüntetésre.

Számlán szereplő kifejezések

Pénzforgalmi elszámolást választók számára a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, illetve önszámlázás esetén az „önszámlázás” kifejezés kötelezően feltüntetendő lesz a kiállítandó számlán. Ugyanez vonatkozik a fordított adózás esetére is, ekkor a „fordított adózás” kifejezést kell szerepeltetni a számlákon.

Számla megőrzésével kapcsolatos előírások

Továbbra sem változott az a megközelítés, miszerint az adó megállapításához való jog elévüléséig kötelesek az adóalanyok megőrizni az általuk kibocsátott és befogadott számlákat, illetve hiteles másolatukat. A megváltozott törvény azonban egyértelművé teszi, hogy a papír alapú számlákat nem szükséges papír alapon őrizni, azok elektronikus úton is tárolhatóak.

Elektronikus úton kibocsátott számla

A törvény ezentúl nem az elektronikus úton kibocsátott számla szabályozását tartalmazza, hanem az elektronikus számláét. Az elektronikus számla azt jelenti, hogy kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik.
Egyszerűsítést hoz az a változás, mely szerint az EDI rendszerben kibocsátott számlákról a továbbiakban nem szükséges papír alapon havonta összesítő jelentést készíteni, illetve nem lesz kötelező időbélyegző használata.

Helyi adók

A legfontosabb helyi adót érintő változás a nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának a korlátozása. Ez azt jelenti, hogy 2013-tól az elszámolható csökkentő tételek aránya a nettó árbevétel nagyságától függ. A korlátozás kizárólag az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások együttes összegét érinti majd.

Elfogadásra került az önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége, ami alapján a településen bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, az alkalmazható mentességekről és a kedvezményekről az önkormányzatoknak információt kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé. Az adatokból egy országos adatbázis készül, ahol minden adózó megtalálja a szükséges információkat az adókötelezettségének teljesítéséhez.

Az elfogadott törvényjavaslat szerint jövő évtől egyértelműen az MNB árfolyamot kell használni az adófizetési kötelezettségük megállapításához, azoknak a vállalkozásoknak, akik a könyveiket forinttól eltérő devizanemben vezetik. A jelenleg hatályos törvény erre nem tartalmazott rendelkezéseket.

Következő bejegyzésünkben az adózás rendjére és az illetékekre vonatkozó változásokat mutatjuk be.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére